Rīgas Tehniskās universitātes E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultātes Lietišķās valodniecības institūts aicina piedalīties konferencē “Meaning in Translation: Illusion of Precision”, kas notiks 2018. gada 16.–19.  maijā.

Translatoloģijas uzmanības centrā vienmēr ir bijuši problēmjautājumi par nozīmes attēlojumu tulkojumā. Vai nozīmi var pārnest citās valodās vai arī tā ir ilūzija, ka to, kas pateikts vienā valodā, precīzi var atveidot arī citās? Šajā jautājumā dažādiem zinātniekiem ir atšķirīgas nostājas. Starp pašiem ekstrēmākajiem viedokļiem var minēt starpvalodu ekvivalences pastāvēšanu un pieņēmumu, ka kādreiz datori būs spējīgi tulkot labāk par tulkiem.

Konference pulcēs zinātniekus, tulkotājus, valodas politikas veidotājus, un studentus, lai radītu platformu dinamiskām un konstruktīvām debatēm, pieredzes apmaiņai un izpētes uzsākšanai.

MTIP2018 konferencē uzsvars tiks likts uz (R)evolūciju tulkojumzinātnes jomā.

Mēs ceram, ka konference kļūs par forumu, kur zinātnieki ar dažādu valodu un kultūru pieredzi dalīsies uzskatos par vissvarīgākajiem jautājumiem saistībā ar tulkošanas teoriju un praksi.

Vai vārda nozīmi ir iespējams precīzi attēlot tulkojumā? Vai konkrētu nozīmes sastāvdaļu zudums ir nenovēršams? Kādus kompensēšanas mehānismus var pielietot, lai nodrošinātu, ka mērķa teksts nav sliktākas kvalitātes, salīdzinot ar avottekstu? Kādas ir sekas, ja neizdodas pārnest gan semantiskos, gan pragmatiskos nozīmes aspektus tulkošanas procesā un starpkultūru komunikācijā? Kā attīstība korpusa lingvistikas jomā un diskursa analīzes jaunās metodes sekmē kontrastīvo analīzi un tekstu tulkošanu?